Gebuiksvoorwaarden

Welkom bij Aboe Ismail Online

Door gebruik te maken van Aboe Ismail Online, haar website en haar diensten (hierna A.I.O.) ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en bewaar een kopie voor jouw eigen referentie. Naast de genoemde voorwaarden, gelden bij het gebruik van A.I.O ook de islamitische gedragsregels. Deze dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd en nagevolgd.

Registreren van een account

Om lid te zijn van A.I.O. dien je minimaal 16 jaar en ouder te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account en het gebruik hiervan. De informatie die je opgeeft tijdens het registreren moet nauwkeurig en volledig zijn.

Het is niet toegestaan om je als iemand anders voor te doen of om namen te kiezen die aanstootgevend zijn of die iemands rechten schenden. Als jij je niet aan deze regels houdt kunnen wij jouw account stopzetten.

Je kunt gratis een account aanmaken en alle gratis inhoud bekijken indien je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan om via een andere manier met een gratis account betaalde inhoud te bekijken. Indien dit wel het geval is wordt jouw account stopgezet.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten op jouw account en het geheimhouden van jouw wachtwoord. Als je erachter komt dat iemand jouw account gebruikt zonder jouw toestemming dien je dit aan ons te rapporten via support@aboeismail.nl.

Kosten

Jouw gebruik van A.I.O. is onderworpen aan kosten wanneer je gebruik wilt maken van onze diensten die een betaald lidmaatschap vereisen. De actuele prijzen staan op A.I.O. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.

Extra kosten kunnen naar eigen recht worden toegevoegd, met name wanneer we nieuwe services toevoegen, maar wij behouden het recht om onze tariefstructuur op enigerlei wijze te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

De kosten worden maandelijks in rekening gebracht en zijn automatisch terugkerend. Je kunt je betaalde lidmaatschap op elk moment beëindigen. Na beëindiging van je betaalde lidmaatschap kun je niet langer gebruik maken van onze diensten die een betaald lidmaatschap vereisen.

Communicatie

Het bezoeken van onze A.I.O. site of het verzenden van e-mails naar A.I.O gaat geheel elektronisch. Je stemt ermee in dat je communicatie elektronisch ontvangt en je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten van schriftelijke communicatie.

Jouw account

Bij het gebruiken van A.I.O. ben je verantwoordelijk voor het geheimhouden van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en je stemt ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die gebeuren onder jouw account of wachtwoord. Je mag jouw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit. Je erkent dat A.I.O. niet verantwoordelijk is voor toegang van derden tot jouw account die het gevolg is van diefstal of verduistering van jouw account. A.I.O. en zijn medewerkers reserveren het recht om naar eigen beweging diensten te weigeren of te annuleren, accounts te beëindigen of inhoud te verwijderen of te bewerken.

Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze site alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Wij kunnen niet garanderen dat A.I.O. 24/7 uur per dag beschikbaar zal zijn. Het kan voorkomen dat bepaalde diensten van A.I.O niet beschikbaar zijn vanwege geplande of ongeplande reparaties of andere problemen die buiten onze controle liggen. Je stemt ermee in af te zien van eventuele verliezen die je oploopt als gevolg van een dergelijke servicestoring. Je bent zelf verantwoordelijk voor de dingen die je plaatst. Alle informatie die op A.I.O. is ingediend, ongeacht of deze openbaar is gepost of privé verzonden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon van wie die inhoud afkomstig is.

Links naar derde partijen

A.I.O. kan links naar andere websites ("Gelinkte sites") bevatten. De gelinkte sites staan niet onder controle van A.I.O. en A.I.O. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site,of enige wijziging of update van een gelinkte site. A.I.O. verstrekt deze links alleen voor jouw gemak en het opnemen van een link houdt niet in dat er goedkeuring is vanuit A.I.O. of enige associatie met de exploitanten ervan.

Lidmaatschap

Jouw lidmaatschap vereist dat je een geldige e-mailadres opgeeft, evenals jouw echte en correcte naam. Je bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van jouw e-mailadres en wachtwoord.

Als je besluit een betaald lidmaatschap aan te schaffen, moet je wettelijk in aanmerking komen om een contract aan te gaan en ten minste 16 jaar oud zijn, alleen naar waarheid, volledig en nauwkeurig persoonlijk identificeerbaar informatie aan ons verstrekt, dergelijke informatie up-to-date houdt en de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft.

Jouw gebruik van A.I.O. mag in geen enkel rechtsgebied de wet overtreden. A.I.O. heeft het recht om op elk moment bepaalde diensten voor leden te beperken of stop te zetten.

Jouw lidmaatschap is jouw uitdrukkelijke overeenkomst dat je ermee instemt om inhoud gerelateerde e-mails van ons te ontvangen. Van tijd tot tijd zal er informatie en aanbiedingen van derden bevatten. Je krijgt een opt-out functie met betrekking tot dergelijke e-mailcommunicatie. Houd er rekening mee dat we jou altijd moeten kunnen e-mailen met betrekking tot standaard zakelijke problemen met betrekking tot het beheer van onze diensten, en je kunt je niet afmelden voor dergelijke niet-marketing gerelateerde zakelijke e-mailcommunicatie.

Lidmaatschappen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden verkocht, geruild, overgedragen of worden weggegeven.

Geen onwettig of verboden gebruik/intellectueel eigendom

Je krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van A.I.O strikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor jouw gebruik van A.I.O. garandeer je A.I.O. dat je A.I.O niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze gebruikersvoorwaarden. Je mag A.I.O niet gebruiken, op welke manier dan ook, die A.I.O. zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of interfereren met het gebruik van A.I.O. door andere partijen. Je mag geen materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via A.I.O. beschikbaar is gesteld of is verstrekt. Je mag A.I.O. niet gebruiken om inhoud te publiceren die wij, godslasterlijk of respectloos vinden voor de islamitische cultuur, mensen of religie. Je mag A.I.O. ook niet gebruiken om inhoud te publiceren die wij, respectloos vinden voor mensen die niet-moslim zijn.

Alle inhoud die deel uitmaakt van A.I.O. zoals tekst, afbeeldingen, logo's, video’s, documenten evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de site wordt gebruikt, is eigendom van A.I.O. of haar leveranciers en wordt beschermd door copyright en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. Je stemt ermee in om alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legenda's of andere beperkingen in acht te nemen en dergelijke inhoud na te leven en je zal hierin geen wijzigingen aanbrengen.

Je zult de inhoud die op A.I.O. te vinden is, niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse engineeren, of verkopen. Ook zul je van de inhoud van A.I.O. geen afgeleide werken creëren, geheel of gedeeltelijk. De inhoud van A.I.O. is niet voor wederverkoop. Jouw gebruik van A.I.O. geeft jou niet het recht op ongeoorloofde gebruik van beschermde inhoud en in het bijzonder zul je geen eigendomsrechten verwijderen, wijzigen of jezelf toe eigenen. Je zult de beschermde inhoud uitsluitend voor je persoonlijk gebruik toepassen en je zal het niet voor iets anders gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A.I.O. en de copyright eigenaar. Je gaat ermee akkoord dat je geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. Wij kennen jou geen licenties, expliciet of impliciet, toe voor het intellectuele eigendom van A.I.O. of onze licentiegevers behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan is door deze gebruikersvoorwaarden.

Ongeautoriseerd commercieel gebruik van A.I.O. is verboden. Licentieverzoeken voor gebruik door derden van onze inhoud kan naar ons worden verzonden e-mail via support@aboeismail.nl.

Vrijwaring

Je stemt ermee in om A.I.O., haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en derden te vrijwaren, voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief advocaatkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit je gebruik van A.I.O. Hetzelfde geldt ook voor gebruikersposts gemaakt door jou, je schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst of je schending van rechten van een derde partij, of je overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. A.I.O. behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door jou, in welke gebeurtenis je volledig zult meewerken met A.I.O. bij het doen van alle beschikbare verdedigingen.

Disclaimer van aansprakelijkheid

De informatie, software, producten en diensten beschikbaar gemaakt via A.I.O. kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. A.I.O. en/of haar leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen aanbrengen en/of wijzigingen doorvoeren.

A.I.O. en/of haar leveranciers doen geen verklaringen over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafieken op A.I.O. Alle dergelijke informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafieken worden geleverd "as is" zonder enige garantie of voorwaarde. A.I.O. en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafiek, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan door de wetgeving, zal A.I.O. en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of enige schade, inclusief en zonder beperking, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winst, voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden met het gebruik of prestaties van A.I.O., met vertraging of onmogelijkheid om A.I.O. te gebruiken of gerelateerd diensten, het verlenen of niet verlenen van diensten, of voor enige informatie, software, producten, diensten en gerelateerde grafiek verkregen via A.I.O., of anders voortvloeiend uit het gebruik van de site, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Zelfs als A.I.O. of een van haar leveranciers de gebruiker op de hoogte stelt van de mogelijke schade. Als je niet tevreden bent over een gedeelte van A.I.O. of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is jouw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid te stoppen met het gebruiken van A.I.O.

Beëindiging/toegangsbeperking

A.I.O. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken jou de toegang tot A.I.O. of een deel daarvan op elk moment, zonder kennisgeving te beëindigen of beperken.

Je stemt ermee in dat er geen relatie, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen jou en A.I.O. bestaat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van A.I.O.. De overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst wijkt af van het recht van A.I.O. om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot je gebruik van A.I.O. of informatie die is verstrekt aan of verzameld door A.I.O. met betrekking tot dergelijke gebruiken. Als enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet, dan worden de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarden geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare voorwaarden die het meest overeenkomen met de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarden en de rest van de overeenkomst zal van kracht blijven.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en A.I.O. met betrekking tot A.I.O. en deze vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en A.I.O. met betrekking tot A.I.O.. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is in dezelfde mate toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze overeenkomst en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en in gedrukte vorm bijgehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle aanverwante documenten in het Nederlands zijn opgesteld.

Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

A.I.O. behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken de gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden vervangt alle eerdere versies. A.I.O. moedigt je aan om gebruikersvoorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates. Jouw gebruik van A.I.O. is jouw uitdrukkelijke overeenkomst dat je gebonden bent aan elke voorwaarde en de eisen van de gewijzigde voorwaarden

Gedragsregels

Definitie: "intellectueel eigendom" betekent al het materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is volgens de Nederlandse wetgeving of de wet van elk land, evenals elk handelsmerk, handelsstijl, product, service, tekst, software, video, afbeelding of geluidsbestand.

Je stemt ermee in dat je geen derde partij zult helpen of toestaan om:

  • onze intellectuele eigendom te kopiëren, opslaan, reproduceren, verzenden, wijzigen, wijzigen, reverse-engineeren, emuleren, decompileren of op enigerlei wijze te demonteren of afgeleide werken maken
  • ons intellectueel eigendom of een deel daarvan gebruiken om een tool of softwareproduct te maken dat wordt gebruikt voor het maken van softwaretoepassingen van welke aard dan ook;
  • verhuren, leasen, uitlenen, beschikbaar stellen aan het publiek, verkopen of distribueren van ons intellectueel eigendom in zijn geheel of gedeeltelijk;
  • knoeien met onze site, of functies, tools of diensten of het omzeilen van enige technologie die we gebruiken om alle inhoud die toegankelijk is via de abonnementsservice te beschermen;
  • eventuele territoriale beperkingen die zijn toegepast op onze producten of diensten te omzeilen of
  • onze site gebruiken of tools, services of functies op een manier die in strijd is met deze gebruikersvoorwaarden
  • U mag ons intellectueel eigendom niet zelfstandig aan een derde persoon of entiteit verstrekken of het gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk door ons is geautoriseerd. U mag de wet van niemand overtreden tijdens het gebruik van onze site, of onze tools, diensten, functies of producten.

Je stemt ermee in om geen materiaal te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden of te introduceren dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om te onderbreken, schade toe te brengen, de functionaliteit van computersoftware of hardware of apparatuur die is gekoppeld te beschadigen, vernietigen of beperken direct of indirect met onze site of zijn functies. U stemt ermee in de servers niet te storen of netwerken die ten grondslag liggen aan of verbonden zijn met A.I.O. of onze diensten of om een van de procedures, beleidslijnen te schenden of regelgeving van netwerken die op onze site zijn aangesloten. U heeft geen toegang tot onze site of enig product, dienst, gereedschap, of functioneren op een niet-geautoriseerde manier.

Je stemt ermee in om je niet voor te doen als een andere persoon tijdens het gebruik van A.I.O., jezelf op een beledigende manier te gedragen tijdens het gebruik van A.I.O. of A.I.O. te gebruiken voor illegale, immorele of schadelijke doeleinden.

Alle door gebruikers gegenereerde inhoud die jij aan ons verstrekt, wordt door jou aan ons gepresenteerd in combinatie met een verplichte, overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie. Dit omvat alle tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en andere inhoud die nu of in de toekomst door jou naar ons wordt of zal worden geüpload. Jij zult als enige verantwoordelijk zijn voor juridische problemen, aansprakelijkheid en schade in verband met inhoud die je naar ons verstuurt of upload, inclusief eventuele schendingen van intellectuele eigendomsrechten. We zijn vrij om, door gebruikers gegenereerde inhoud, te bewerken, censureren of verwijderen, maar je stemt ermee in dat we niet verplicht zijn om dat te doen.

Linken naar onze website

Je mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat je dit doet op een manier die naar ons eigen goeddunken gepast is en legaal en onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt, maar je mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie of goedkeuring van onze kant suggereert wat niet bestaat.

Onze site mag niet op een andere website worden geframed, noch mag je een link maken naar enig deel van onze website tenzij je hiervoor schriftelijke toestemming van ons hebt. We behouden ons het recht voor om de koppeling in te trekken zonder schriftelijke kennisgeving. De website van waaruit je linkt, moet in alle opzichten voldoen aan: de inhoudsnormen uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

Overdragen

Het staat ons vrij om deze Gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Jij hebt geen recht om deze overeenkomst over te dragen of toe te wijzen.

Diverse voorwaarden

Schendbaarheid

Als een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een van de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, enige mate onwettig of niet-afdwingbaar is, zal de bepaling, alleen in die mate, worden gescheiden van de overige bepalingen, die geldig blijven voor zover toegestaan door de wet.

Volledige gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersvoorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere besprekingen, correspondentie, onderhandelingen, eerdere afspraken, begrip of overeenkomst tussen ons met betrekking tot hun onderwerp.

Rechten van derden

Niets in deze voorwaarden geeft rechten van derden

Contacteer ons

Aboe Ismail Online
support@aboeismail.nl
https://online.aboeismail.nl